Zber a preprava vedľajších živočíšnych produktov

Cenník služieb

Nezmluvní partneri

Odvoz a neškodné odstránenie VŽP kat. 1,2,3 - 400 € bez DPH/tonu
Minimálna sadzba za asanáciu - 41,67 € bez DPH

V prípade, ak by s ohľadom na množstvo VŽP podľa 1 zberného listu, cena odvezených a neškodne odstránených VŽP mala predstavovať sumu nižšiu ako 41,67,- EUR bez DPH (50€ s DPH), poskytovateľ služby z dôvodu vynaložených dopravných nákladov stanovil pre daný prípad paušálnu cenu za odvezené a neškodne odstránené VŽP vo výške 41,67,- EUR bez DPH za každý 1 zberný list. Zberný list bude vystavený vždy na množstvo odvezených/odstránených VŽP v danom dni.

Zmluvní partneri

Ceny budú stanovené individuálne v závislosti od množstva VŽP a frekvencie zvozov. S producentom VŽP bude uzatvorená zmluva na základe písomnej žiadosti s podmienkou minimálnej produkcie VŽP nad 1,5 tony ročne.

Potvrdenia

V prípade potreby nezmluvného producenta preukázať spoluprácu so spoločnosťou ASANACIA, s.r.o. voči štátnym inštitúciám, poskytujeme potvrdenie o spolupráci, na základe písomnej žiadosti, za poplatok 30€ bez DPH. Vo výške jednorazového poplatku sú zahrnuté administratívne náklady spojené s vystavením potvrdenia a administratívou spojenou s evidenciou producenta v zmysle platných právnych predpisov. Potvrdenie má platnosť 1 rok a jednorazový poplatok je účtovaný nad rámec ceny za zber, zvoz, zneškodnenie VŽP.

2024 © ASANÁCIA, s.r.o. Všetky práva vyhradené.