Zber a preprava vedľajších živočíšnych produktov

Všeobecné obchodné podmienky

Uvedené obchodné podmienky sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi producentom vedľajších živočíšnych produktov a spoločnosťou ASANÁCIA, s.r.o., so sídlom Ružová 1637, 010 01 Žilina, Slovenská Republika, pri poskytovaní služieb zberu zvozu a neškodného odstránenia vedľajších živočíšnych produktov spoločnosťou ASANÁCIA, s.r.o.

 1. Predmet, cena a platobné podmienky
  1. Poskytovateľom služby je spoločnosť ASANÁCIA, s.r.o., so sídlom Ružová 1637, 010 01 Žilina, IČO: 36 750 204, ktorej predmetom činnosti je zber a zvoz vedľajších živočíšnych produktov (ďalej len VŽP) od producenta VŽP s následným zabezpečením neškodného odstránenia VŽP u zmluvného spracovateľa VŽP, ktorý má potrebné oprávnenie na zneškodnenie, likvidáciu VŽP.
  2. Objednávateľ je producentom VŽP.
  3. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť objednávky, ktorej predmetom je záväzok poskytovateľa, že zabezpečí nasledujúce služby tak, aby nedochádzalo k ich škodlivému pôsobeniu na životné prostredie:
   a) prepravu vecí z určitého miesta do iného určitého miesta, a to odvoz VŽP - materiál kategórie 1, 2 a 3 v rozsahu podľa objednávky,
   b) zabezpečenie neškodného odstránenia VŽP prostredníctvom zmluvného spracovateľa - materiál kategórie 1,2 a 3, a vykonanie súvisiacich úkonov vlastným menom na účet objednávateľa v rozsahu potrebnom pre splnenie dohodnutých služieb v rozsahu podľa objednávky;
   za splnenia podmienky, že VŽP nie sú staršie ako 24 hodín, resp. nevykazujú známky rozkladu a sú vhodné na ďalšie spracovanie (v ďalšom aj len „služby“)
  4. Výška a cena služieb je stanovená podľa sadzobníka, verejne dostupného na web stránke spoločnosti ASANÁCIA, s.r.o., : www.asanacia.sk od 13.6.2014.
  5. Objednávateľ je povinný uhradiť poskytovateľovi akékoľvek náklady a výdaje, ktoré mu vzniknú v dôsledku akéhokoľvek porušenia platobných podmienok alebo iných povinností podľa objednávky resp. týchto podmienok.
  6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť cenu služieb a to v prípade zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov majúcich vplyv na cenu služby (daňové, colné, iné predpisy). Objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi cenu vo výške podľa bodu 1.4 najneskôr pri odovzdaní a prevzatí VŽP. Ak je v objednávke dohodnutý preddavok, záloha na cenu služieb, a objednávateľ je v omeškaní s úhradou preddavku ceny služieb, predlžuje sa o dobu omeškania lehota na splnenie služieb zo strany poskytovateľa.
  7. Objednávateľ je povinný pri odovzdaní VŽP na zber, zvoz, zaplatiť dohodnutú cenu služby, v objednávke - uviesť pravdivé identifikačné údaje. Porušenie ktorejkoľvek tejto povinnosti na strane objednávateľa, považujú zmluvné strany za porušenie objednávky podstatným spôsobom.
 2. Objednávky služieb
  1. Objednávku (návrh na uzavretie zmluvy) môže objednávateľ uskutočniť písomne s doručením na adresu sídla poskytovateľa alebo telefonicky na čísle 0415654112 – 113 , 0903700007, doručením faxom na tel. čísle 041/5654110 alebo mailom na adresu doprava@asanacia.sk v Žilinskom , Prešovskom , Košickom kraji a v okresoch Ilava ,Myjava ,Nové mesto N/V , Považská Bystrica , Prievidza , Púchov , Trenčín ,Banská Bystrica , Brezno , Detva , Lučenec, Poltár , Revúca , Rimavská Sobota a Zvolen . Alebo telefonicky na čísla 037/6512011 , 0911752938 , doručeným faxom na tel. čísle 037/6512026 alebo mailom na adresu doprava1@asanacia.sk v Nitrianskom , Trnavskom , Bratislavskom kraji a v okresoch Bánovce N/ B , Partizánske , Banská Štiavnica ,Krupina , Veľký Krtíš a Žiar N/ H .
  2. Objednávka musí obsahovať minimálne: identifikačné a fakturačné údaje producenta vrátane čísla farmy a kontakt.tel.č., dohodnutú cenu a spôsob platby, množstvo VŽP a druh, miesto výskytu VŽP.
  3. Objednávateľ vystavením objednávky akceptuje tieto všeobecné podmienky, zverejnené na stránke www.asanacia.sk.
  4. Poskytovateľ podľa svojej voľby môže vyjadriť súhlas s objednávkou /prijatie návrhu/ jej výslovnou písomnou akceptáciou, alebo vykonaním
   služby či iným obdobným úkonom bez vyrozumenia objednávateľa /konkludentne/ v zmysle ustanovenia §275 ods.4 Obchod. zákonníka.
  5. Akceptáciou objednávky poskytovateľom bez akýchkoľvek zmien, dodatkov, dôjde k uzavretiu zmluvného vzťahu na realizáciu služieb v zmysle objednávky. Potvrdenie objednávky, ktoré obsahuje dodatky, obmedzenia alebo iné zmeny, predstavuje odmietnutie návrhu objednávky objednávateľa poskytovateľom a je považované za protinávrh poskytovateľa. Doručením písomného potvrdenia protinávrhu objednávky objednávateľom je objednávka potvrdená, platná a záväzná.
 3. Práva a povinnosti zmluvných strán
  1. Objednávateľ sa zaväzuje:
   a) VŽP prepravovaný prostredníctvom poskytovateľa pripraviť k vyzdvihnutiu pracovníkom objednávateľa vo vopred dohodnutý deň, pričom pri nezabezpečení prípravy vyzdvihnutia bude vystavený doklad povereným pracovníkom poskytovateľa resp. spracovateľa (ďalej len asanačný technik),
   b) zabezpečiť oprávnenú osobu na podpísanie zberného listu s označením druhu a hmotnosti VŽP. V prípade, že uvedenú osobu nezabezpečí, alebo nemá možnosť zistiť hmotnosť VŽP, súhlasí s množstvom VŽP, ktoré uvedie asanačný technik na zbernom liste. Kópiu zberného listu nechá asanačný technik u strážnej služby objednávateľa alebo v jeho poštovej schránke,
   c) zabezpečiť uskladnenie, triedenie, ošetrenie, bezpečné uloženie a sústredenie VŽP do ich odvozu do vhodných a prístupných priestorov (kompatibilné s nakladačom poskytovateľa, resp. spracovateľa) t.j. v kafilerickom boxe alebo kontajneroch zvlášť na to určených a to tak, aby nedochádzalo k ich znehodnoteniu a tiež zabezpečiť nakládku do preprav.zariadenia poskytovateľa / spracovateľa po dohode s ním,
   d) všetky materiály a listiny odovzdané poskytovateľom, resp. spracovateľom používať iba výlučne pre odvoz VŽP a neposkytovať ich tretím osobám okrem osôb na to oprávnených príslušnými právnymi predpismi. V tomto zmysle sa objednávateľ zaväzuje informovať svojich vybraných pracovníkov,
   e) zabezpečiť, aby odoberané VŽP neobsahovali cudzie predmety /sklo, drevo, železo, mäkké a tvrdé plasty a pod./, nevyprázdnené predžalúdky HD, ako i sekundárnu vodu. Pokiaľ sa preukáže, že práve VŽP od objednávateľa spôsobili prípadnú poruchu technologického zariadenia, je si vedomý tej skutočnosti, že poskytovateľ si voči nemu bude uplatňovať právo na náhradu škody,
   f) zabezpečiť, aby kontajner so VŽP bol pred odvozom dôkladne očistený, dezinfikovaný a zabezpečiť i jeho opravu v prípade poškodenia pracovníkmi objednávateľa a zabezpečiť prístup asanačných vozidiel tak, aby nebolo potrebné používať komunikácie v objektoch, čím sa zabráni šíreniu infekčných chorôb a nákaz
   g) pri odvoze VŽP dodržiavať zákonné podmienky uvedené v zák. č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, ostatných právnych predpisov a prijaté veterinárne opatrenia,
   h) zabezpečiť, aby odberné miesto bolo pravidelne čistené a dezinfikované,
   i) VŽP poškodené biologickým rozkladom vinou objednávateľa nie sú predmetom objednávky a budú riešené na základe individuálnej písomnej objednávky,
   j) uhradiť dohodnutú cenu v hotovosti pri odbere VŽP,
   k) bez zbytočného odkladu, najmenej 48 hodín vopred písomne (resp. faxom, mailom) oznámiť existenciu a množstvo chladených a
   nechladených VŽP poskytovateľovi, resp. spracovateľovi telefonicky na čísle 0415654112 – 113 , 0903700007, doručením faxom na tel. čísle 041/5654110 alebo mailom na adresu doprava@asanacia.sk v Žilinskom , Prešovskom , Košickom kraji a v okresoch Ilava ,Myjava ,Nové mesto N/V , Považská Bystrica , Prievidza , Púchov , Trenčín ,Banská Bystrica , Brezno , Detva , Lučenec, Poltár , Revúca , Rimavská Sobota a Zvolen . Alebo telefonicky na čísla 037/6512011 , 0911752938 , doručeným faxom na tel. čísle 037/6512026 alebo mailom na adresu doprava1@asanacia.sk v Nitrianskom , Trnavskom , Bratislavskom kraji a v okresoch Bánovce N/ B , Partizánske , Banská Štiavnica ,Krupina , Veľký Krtíš a Žiar N/ H .
  2. Poskytovateľ sa zaväzuje:
   a) zabezpečiť odvoz a neškodné odstránenie VŽP v súlade s platnými veterinárno-hygienickými predpismi,
   b) všetky materiály a listiny odovzdané objednávateľom používať iba pre odvoz VŽP a neposkytovať ich tretím osobám, okrem osôb na to oprávnených príslušnými právnymi predpismi a osôb poverených spracovateľom. V tomto zmysle sa poskytovateľ zaväzuje informovať svojich vybraných pracovníkov,
   c) zabezpečiť prevzatie VŽP od objednávateľa podľa potreby a jeho prevzatie potvrdiť na zberných listoch podpisom zodpovednej osoby,
   d) realizovať odvoz VŽP od písomného oznámenia o vzniku VŽP, v zmysle platnej legislatívy,
   e) o  VŽP hnilobne narušenom vystaviť doklad, ktorého prevzatie bude podpísané objednávateľom a následne odvoz VŽP riešiť na základe individuálnej písomnej objednávky, resp. rokovania s objednávateľom o spôsobe riešenia tohto odvozu, s oznámením ŠVPS SR.
 4. Odstúpenie, zmluvné pokuty
  1. Ak objednávateľ nesplní povinnosť riadne a včas zaplatiť celú dohodnutú cenu služieb, ide o podstatné porušenie objednávky, zmluvy s právom poskytovateľa odstúpiť od objednávky, a súčasne je za porušenie povinnosti uhradiť cenu služieb riadne a včas, objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy, za každý aj začatý deň omeškania.
  2. Odstúpenie musí byť písomné, a nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Pre platnosť a účinnosť odstúpenia postačuje doručenie druhej zmluvnej strane prostredníctvom faxu alebo elektronickej pošty formou scanu na e-mailový, faxový kontakt uvedený objednávateľom v objednávke.
 5. Vyššia moc, obmedzenie zodpovednosti za škodu
  1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odložiť splnenie predmetu objednávky alebo odstúpiť od zmluvy úplne alebo sčasti , ak nemôže náležite vykonávať svoju obchodnú činnosť z dôvodu nepredvídateľnej a neodstrániteľnej prekážky v obchodnej činnosti mimo jej kontrolu, vrátane /nie však bez obmedzenia/ prípadov prijatia, schválenia zákona, predpisov alebo nariadení, vojny, výnimočného stavu štátu, nepokojov, požiaru, prírodných katastrof, nedostatku pracovných síl a podobne.
  2. Výslovne a neodvolateľne je medzi stranami dohodnuté, že pre prípad vzniku škody v dôsledku konania resp. opomenutia, jednania poskytovateľa, vylučujú použitie ustanovenia §379 1.veta Obchod.zákonníka a §380 Obchod.zákonníka tak, že na strane poskytovateľa nevzniká zodpovednosť za škodu, pokiaľ cena služby nie je úplne uhradená vrátane príslušenstva, a to až do úhrady, a pokiaľ vznikne, si zmluvné strany dohodli, že je obmedzená výlučne do výšky ceny takejto služby. Poskytovateľ nie je taktiež zodpovedný za ušlý zisk objednávateľa, a ani za akékoľvek iné nepriame škody.
 6. Ochrana osobných údajov
  1. Pri objednávke je potrebné zo strany producenta uviesť identifikačné údaje, telefonické, prípadne faxové spojenie, e-mail. Tieto údaje sú potrebné pre identifikáciu producenta, k realizácií a zúčtovaniu platby za poskytnutie služby a za účelom správnej komunikácie. Tieto údaje nie sú poskytované tretím stranám. Pri registrácií právnickej osoby, je potrebné uviesť údaje ako meno firmy, úplnú poštovú adresu, telefonické, prípadne faxové spojenie, IČO, ĎIČ, bankové spojenie a pod. Tieto údaje sú potrebné pre vedenie účtovných operácii, vyhotovenie daňových dokladov, prípadne identifikácie platieb a pod. Požadované údaje sú využívané výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti, v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z uzavretých právnych vzťahov. Identifikačné údaje producenta nebudú bez jeho súhlasu poskytnuté tretej osobe a tiež nebudú použité na komerčnú ponuku.
 7. Záverečné ustanovenia
  1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v objednávke a obchodných podmienkach sa na základe výslovnej vôle oboch zmluvných strán riadia slovenským právom, Občianskym alebo Obchodným zákonníkom v závislosti od skutočnosti, či objednávateľom je fyzická osoba – nepodnikateľ (Občiansky zákonník, zákon o ochrane spotrebiteľa) alebo fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba
   (Obchodný zákonník).
  2. Objednávateľ ako dotknutá osoba, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z., udeľuje na dobu neurčitú dobrovoľný výslovný písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (v rozsahu poskytnutom v  objednávke/v súvislosti s objednávkou, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne č., e-mail) na účely evidencie zákazníkov, na marketingové účely. Poskytovateľ si je vedomý, že je oprávnený kedykoľvek účinne odvolať svoj písomný súhlas so spracovaním osobných údajov písomným oznámením preukázateľne doručeným na adresu poskytovateľa.
  3. Akékoľvek oznámenia medzi zmluvnými stranami, musia byť doručené osobne alebo zaslané doporučenou poštovou zásielkou, ak v objednávke alebo v týchto podmienkach nie je uvedené inak. Oznámenia (alebo iné dokumenty) doručené osobne sa považujú za doručené momentom ich prevzatia alebo odmietnutia ich prevzatia príslušnou zmluvnou stranou. Oznámenia (alebo iné dokumenty) zaslané doporučenou poštovou zásielkou sa považujú za doručené v desiaty deň nasledujúceho po ich doloženom odoslaní, ak neboli prevzaté adresátom, inak sa považujú za doručené v deň skutočného prevzatia.
  4. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky. Odchýlne dojednania medzi stranami uvedené v objednávke majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.
  5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý,
   zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.

2024 © ASANÁCIA, s.r.o. Všetky práva vyhradené.