Asanácia

Zber a preprava vedľajších živočíšnych produktov

Dovoľujeme si upozorniť producentov, že výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu kadáverov sa týka spracovateľov VŽP nie chovateľov HZ.
Do 4.3.2020 musia žiadosť o dotáciu zaslať spracovatelia VŽP na PPA, ktorá po tomto termíne rozhodne o jej pridelení. Po podpise zmluvy medzi PPA a spracovateľom budú následne uzatvorené nové zmluvy na zníženú cenu za zvoz a likvidáciu kadáverov (predpoklad apríl-máj 2020).

Popis činnosti

Zber a preprava vedľajších živočíšnych produktov

Materiál kategórie 1, materiál kategórie 2 a materiál kategórie 3 v zmysle Nariadenia ES č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov.

Naša spoločnosť vykonáva zvoz VŽP z územia Slovenskej republiky, Maďarskej republiky a Poľskej republiky.

Pridelené úradné číslo : ŠVPS Bratislava, COLTR-03ZA-SK
č.k 2011/426-264

2020 © ASANÁCIA, s.r.o. Všetky práva vyhradené.